vargrevlogonew73

Lerdal socken 1859, Färgelanda kommun

Ett möjligt fall där en flicka hittas död och uppäten av vad man tror är varg, men detta fallet byggs tillsvidare endast på en tidningsnotis i en lokaltidning från andra ändan av landet.

Blekingeposten 1859-06-14

Lerdal socken ligger inom nuvarande Färgelanda kommun och en notis i Blekingeposten från 14 juni 1859 beskrivs en händelse därifrån såhär:

”Ett 3½ års gammalt flickebarn, tillhörigt bonden Per Jakobsson och dess hustru Anna Lisa Larsdotter i södra Åsen af Lerdals socken, bortkom middagstiden den 24 sistlidna Februari, utan att detsamma kunnat tillrättafås, oaktadt omkring  40 personer genast samma dag företog spaning öfwerallt på hemmanets ägor, der barnet bortkommit, och wida deromkring.
Kronolänsmannen i orten har nu inrapporterat till K. M:ts Befallningshafwande, att hufwudet efter nämnde flickebarn och en benpipa, jemte nägra hårlockar, äfwensom sönderrifna delar af kläderne, sedermera påträffats å förenämnde hemmans skogsmark;  hwaraf kan slutas att barnet blifwit dödadt och uppätet af wargar.”

 

    Bortsett från denna tidningsnotis finns än inga andra hänvisningar till detta fallet. Här är det upp till våra experter på området, släktforskarna, at gräva lite i de lokala arkiven.

.....