vargrevlogonew73

 Prosten Muncktells dagbok och
Gysingevargen.

Ur Prosten Muncktells dagbok: 1821 30 mars:

 "En ohygglig berättelse fick jag höra om vargarnas rasseri. - För någon tid sedan omtaltes at barn, mindre och större, ända till 15 a 16 år blifvit ihielbitna af dessa rofdjur i By socken och deromkring. Nu har ock sådant skedt i Kumla på ett ohyggligt sätt, och ingen törs låta barnen gå på ljusa dagen allen utom knutarna. Det är naturligt, at allmogen har sina funderingar och sitt prat häröfver. Man anser odjuren vara et ovanligt slag, som kommit långväga ifrån.
Vist är, at deras tilltagsenhet är ovanlig."

Sevalla_kyrka_2

Johan Fredric Muncktell skrev dessa rader i sin dagbok under det sista året han tjänstgjorde som kyrkoherde i Sevalla socken, som ligger ett par mil nor om Västerås. Ytterligare några mil norr om Sevalla, alltså i riktning upp mot Gysingetrakten, finns Kumla Kyrkby, som med all sannolikhet är den Kumla som han syftar till i sin dagbok.
Förmodligen är det ett av Gysinge vargarnas offer som han här fått reda på.

Men Kumla Kyrkby ligger ganska så långt från området där Gysingavargen härjade, närmare 6 mil från den sydligaste platsen Watbo eller Vatebo som det heter i dag.
På andra sidan ligger incidenten i Watbo, närmast i tid, nämligen 18 mars 1821.

I så fall är det sista offret för Gysingavargarna, den då 6½ år gamla Anders, son till Olof Erssons och Lisa Clasdotter som begravdes 25 mars 1821, och därmed antagligen även sista verifierade offret för viltlevande varg i Sverige.

Att Munktell i sin dagbok förlagt händelsen till Kumla Kyrkby kan ha sin naturliga förklaring.
Det år inte svårt att föreställa sig att en kusk eller annan resande från trakten av Kumla Kyrkby på väg neråt till Västerås, passerat genom Sevalla och där berättat för folk om händelsen.
När nyheten till slut nått Munktell, så har denna så fått uppfattningen att detta hände inom Kumla socken.
Hur det nu än är, så har det till nu inte hittads något faktamaterial som stödjer Munktells berättelse om att en människa ska ha dödats av varg i Kumla, vare sig Kumla Kyrkby eller någon annan Kumla.

 


Visa Gysingevargarna på en större karta  

Sedan bekräftar Munktell i sin dagbok den uppfattning som andra personer som levde under den period gett uttryck för, nämligen den att det var mycket ovanligt att vargar attackerade människor.
Som han skriver, så var dessa odjur av ett ovanligt slag och deras tilltagsenhet även den ovanlig.

I husförhörslängden AI:7a för Ovansjö socken skriver församlingens kommister om händelserna:

"Man har varit af den tanken, att vargar aldrig ätit Människjor; men år 1821 ifrån Nytårstiden till nedansående dato, har man en bedröflig ärfarenhet häraf.”
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/22540/16324.html

Även i ett inlägg i Munktells dagbok från 3 april 1821 anmärker han på det ovanliga med dessa angrepp på människor:

1821 april månad D.3 "Besynnerlt med vargarna, som grassera så ovanligt och endast angripa menniskor. Utom hvad förr berättats från By och socknarne däromkring, hafva de nyl. i Norrby ihiälbitit en flicka, och skadat 2ne större personer"
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/22540/16324.html

Men klart är att Gysingevargens framfart gjort vissa avtryck i samtiden:

”Hemresor från fester företas gärna i vägledande månsken och ibland oroar man sig för ringstrykande vargar.
Som vargarna berättas vara näsvisa till den grad, at de gått intill knutarna och varit på en gård i Westerås, var min hustru litet skrämd och mycket belåten at få åka bakefter Frösåkers racken, som hade lius”, heter det om en vinternatt 1825.
http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/rig/article/download/4059/3718

Och näsvisa vargar, vargar som gick intill husknutarna eller inpå gårdarna, var tydligen inte något okänd begrepp trots ett mycket hårt jaktryck och inte heller i dag om man nu ska tro på alla berättelser man hör.

Gysinge Post och Inrikestidningar 17 mars 1921 del

“Rapport från Gefle af den 12 Mars.
Wargar Hafwa här gjort mygen fördärf.
De hafwa angrivit och uppätit flera barn, och äfwen en flicka på 19 år har för några dagar sedan blifwit ett offer för deras glupskhet.
Landshöfdingen har anbefallt skall för att göra slut på detta rysliga onde, kunne man läsa i Post och inrikestidningar 17 mars 1921.”

Ytterligare ett fall med koppling till Gysingevargen och därmed även till Munktells berättelse, härrör från en dödsnotis som en Björn Bertillson hittade 2008 i Huddunge dödbok (F:1) där det under 2 januari 1821 står:

"Magdalena Cl. Unanders oägta son Johannes å Nyby och Domarbo ägor ihjäl rifven af en Varg"
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/22540/25917.html

Från Österfärnabo och ner till Domarbo /Nyby är det mindre än 4 mil, så detta tills 2008 troligen okända fallet är utan vidare att tillskriva Gysingevargen.
Även om avståndet mellan Kumla Kyrkby och Domarbo/Nyby endast är 4 mil så är avståndet i tid desto större, alltså från 2 januari till Munktells dagboksantäckning den 30 mars.

Det kan så klart inte uteslutas att den person som berättade för Munktell om vargarnas härjning kan ha känd till detta angrepp, och att det är det som Munktell beskriver i sin dagbok, men det står utom all tvivel klart att detta dödsfall måste läggas till listan av skadade och dödade människor orsakat av Gysingevargen.

Men det finns fortfarande en del oklarheter om hur många människor som egentligen har dödats av denna varg.

I appendixet till Linell, Rädslan för varg, finns det listad 10 döda relaterat till Gysingevargen.

I ett fall stämmar datum inte överens med de utdrag från dödböckern som finns.

Linell anger den 13 januari för den 11 åriga flickan som dödats medan andra uppgifter säger 31 januari.

En 3½ år gammal flicka ska ha dödats 23 mars 1821 men det saknas andra uppgifter om hennes namn och vart detta skedde.

I texten till Linell rapport skriver han även att det finns 12 dödsfall registrerade, men han listar endast 10, så även här finns det grund för ytterligare granskning.

The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans

Gysingevargens härjning startade i Dragbo några kilometer sydost om Årsunda.
I en liten notis i Falu veckotidning 20 januari 1821 kan man läsa följande:

Gysinge Dragbo Falu Veckoblad 20 januari 1821

Ӂrsunda den 3 januari 21
Den 30 december emellan 9 och 10  f. m. inträffade här den obehagliga händelse, att Soldaten Carl Eds Son Eric vid 3 år och 10 månaders älder, bredwid Fadrens Soldats Stuga blef af en Warg ihjälbiten och bortsläpad circa en half fjerdlngswäg in uti skogen, hwarest han efter en kort stunds förlopp blef igenfunnen, då Ansigtet och Bröstet woro något skadade och inäworne utrifna och till en del förtärde.”

Och inga flera angrepp finns registrerade efter det att en varg, enligt vissa en hona, sköts nära Årsunda den 27 april 1821, alltså inom samma socken där allt startade fyra månade tidigare.
 

 

.....